Mevzuat TürüYürürlülük TarihiSayısı
Uygulama Esasları 22/05/2012 2012/64

Mersin Üniversitesi Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programları Erasmus Çalışma Kurulu Esasları


Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1)Bu Esasların amacı, Mersin Üniversitesine bağlı birimlerden öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelin, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Erasmus Programı çerçevesinde öğretim ve yerleştirme (staj)’lere katılmalarında yapılacak işleyişi düzenlemektir.

 

Tanımlar

MADDE 2 - (1)Bu Esaslarda geçen; 

a) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

b) Ulusal Ajans: Başbakanlık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezini,

c) Dış İlişkiler Birimi: Mersin Üniversitesi Rektörü adına Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli Dış İlişkiler Birimini,

d) Hayat Boyu Öğrenme Programı: Dış İlişkiler Birimi, Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programları Koordinatörü sorumluluğunda yürütülen ana değişim/eğitim programını,

e) Erasmus Programı: Hayat Boyu Öğrenme Programının yüksek öğretimle ilgili öğrencilere yönelik eğitim (öğrenim) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, akademik ve idari personelin ders verme ve eğitim alma hareketliliği alt programını,

f) ErasmusKurulu: Mersin Üniversitesinde Erasmus Programını yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen en az 3 kişiden oluşan Kurulu,

g) Erasmus Kurul Başkanı (Erasmus Üniversite Koordinatörü): Mersin Üniversitesi Rektörlüğü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

h) Birim: Mersin Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulundan her birini,

i) Erasmus Birim Koordinatörü: Mersin Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu birim amirleri (dekan, müdür) tarafından görevlendirilen ve o birim adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle yükümlü öğretim elemanını,

j)  Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter): Hayat Boyu Öğrenme Programına katılabilmek için Avrupa Birliği Komisyonu tarafından üniversitelere verilen sertifikayı,

k) İkili Anlaşma: Mersin Üniversitesi birimlerine bağlı bölüm veya programlar ile Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan üniversitelerdeki birimlere bağlı bölüm veya programlar arasında yapılan öğrenci, akademik ve idari personelin değişim anlaşmasını,

l) Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement): Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi, Erasmus Birim Koordinatörü, gideceği üniversite’nin Erasmus Birim Koordinatörü ve her iki üniversitenin Erasmus Üniversite Koordinatörü tarafından imzalanan anlaşmayı,

m) Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter): Erasmus değişimine katılacak öğrencilere Üniversite’den ayrılmadan önce verilmesi gereken ve öğrencinin hak ve yükümlülüklerini belirten belgeyi,

n)  Öğrenim İzni: Programdan yararlanacak öğrenciye değişim süresince öğrencilik hakkını saklı tutan, ilgili birim tarafından verilen izni

ifade eder.

 

Erasmus Kurulunun Görevleri

MADDE 3 – (1)Erasmus Kurulu, Erasmus Programının uygulanması ile ilgili yıllık çalışma takvimini belirler ve yaygın iletişim araçları (internet, afiş, vb.) ile programın duyurulmasını sağlar.

(2) Erasmus Birim Koordinatörlerinin çalışma takvimini belirler, boşalan koordinatörlükleri Dış İlişkiler Birimine bildirir.

(3) Yılda en az iki kez Erasmus Birim Koordinatörleri ile eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenler.  

(4) Ulusal Ajans tarafından üniversiteye ayrılan ve ulusal ajansın belirlediği öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel değişim veya yerleştirme temel ölçütleri doğrultusunda uygulamaya yönelik gerekli ölçütleri belirler, ilan eder. 

(5) Ulusal Ajans tarafından üniversiteye ayrılan hibe miktarına göre öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel değişim veya yerleştirme kontenjanının birimlere dağılımını belirler. 

(6) Değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin yabancı dil sınavlarının yapılması için gerekli ortamı sağlar.   

(7) Değişim programı ile yurtdışına giden veya dönen üniversitemiz öğrencileri ile değişimden yararlanan yabancı öğrencilere uyum (oryantasyon) seminerleri düzenler.  

(8) Erasmus Programıyla ilgili diğer kararları alır.

 

Öğrencilerin değişimden yararlanma koşulları

MADDE 4 - (1)Değişimden yararlanabilecek öğrencilerin, T.C. vatandaşı ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmalıdır.

(2) Avrupa Birliği bünyesindeki üniversitelerin ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul /bölümleri ile Üniversitemizdeki fakülte/enstitü/yüksekokul/bölümleri arasında “İkili Anlaşma (Bilateral Agreement)” yapılmış olması gereklidir. İkili Anlaşmanın değişimde bulunulacak akademik yılı kapsaması ve orijinal nüshasının değişim gerçekleşmeden önce Dış İlişkiler Birimine sunulması gerekmektedir.

(3) Yerleştirme (staj) faaliyetinde ise ikili anlaşma şartı aranmaz, istenilen üniversite veya kurumda faaliyet gerçekleştirilebilir. Ancak, yerleştirme işlemine başvuru yapan öğrencinin yerleştirme eğitim programını Dış İlişkiler Birimine sunmaları yeterlidir.

(4) Erasmus değişim/yerleştirme (staj) programına katılacak örgün öğretimdeki lisans öğrencilerinin en az (hazırlık dönemi hariç) 1 yıllık eğitim dönemini tamamlamış olmaları gereklidir.

(5) Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yılsonu itibariyle genel not ortalamasının (GNO) lisans öğrencileri için en az 2.20/4; yüksek lisans/doktora öğrencileri için 75/100 olması gerekir. Bu konuda danışman öğretim üyesi tarafından onaylanmış sadece öğrenci başarı durum çizelgesi esas alınır. Yeterli müracaat olmadığı durumlarda kontenjanları değerlendirmek için Erasmus Kurulu başarı notunu istenen asgari not barajından aşağıya çekebilir. Erasmus Kurulu öğrencilerden gerekli gördüğü hallerde ve teyid için tekrar öğrenci başarı durum çizelgesi talep edebilir.

(6) Öğrencinin üniversite tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve Erasmus Kurulu tarafından belirlenen asgari notu alması gerekmektedir. Öğrencinin gidilecek olan üniversitenin/kuruluşun öğretim dilinde yeterliğini (öğrencinin söz konusu yabancı dili programı takip edebilecek düzeyde bildiğini) gösteren TOEFL, ÜDS, ILTS, KPDS DaF gibi her hangi bir sınav sonuç belgesini sunması durumunda Erasmus Kurulu kararı doğrultusunda yabancı dil sınavından muaf tutulabilir.

 

Başvuru şekli, sınavlar ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 5 - (1)Başvuru ve sınav tarihleri Erasmus Kurulu tarafından belirlenir, Dış İlişkiler Birimi internet sayfasında duyurulur ve üniversite birimlerine ilgili panolarında ilan edilmek üzere yazılı olarak bildirilir. Duyurularda varsa ilgili birim koordinatörleri tarafından değişim programı yapılacak üniversitenin özel ölçütleri de belirtilir.

(2) Programa başvurular Dış İlişkiler Biriminin internet sayfasında yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılır. Ayrıca, başvurunun imzalı çıktısı, Birim Koordinatörü onaylı alınan tüm dersleri ve notları gösteren transkripti ile varsa Yabancı Dil Belgelerini Dış İlişkiler Birimine şahsen iletir.

(3) Başvuru koşullarını sağlayan, ancak Yabancı Dil’den muaf tutulmayan öğrenciler yabancı dil sınavına çağrılır. Yabancı dil sınavından Erasmus Kurulu tarafından belirlenen yeterli notu alan öğrenciler not ortalamaları ve varsa değişimde bulunacakları yurt dışındaki üniversitenin özel şartları olması halinde (eğitim dili, dil seviyesi, vb.) bu şartlar doğrultusunda değerlendirmeye alınır.

(4) Öğrencilerin başarı notu, Ulusal Ajans’ın aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

                                                                                                                                                                                                                                  Eğitim                         Yerleştirme (Staj)

 

 

            GNO                                         %50                           %55

 

 

            Yabancı Dil Sınav Notu             %50                           %45    

               

(5) Değerlendirme sonuçları, öğrencilerin aldıkları tüm puanları içerecek şekilde Dış İlişkiler Birimi web sayfasında ilan edilir.

(6) Erasmus Kurulu tarafından değişimde bulunmak üzere belirlenen asıl ve yedek öğrencilerin Dış İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen “uyum (oryantasyon) eğitimleri”ne katılımı şarttır.

(7) Araştırma görevlileri, yurt dışına gitmeden önce bağlı bulundukları bölüm, anabilim dalı ile bağlı oldukları fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun onayını alır. Başvuru sırasında başvuru formu ile birlikte gerekli onay formunun da teslim edilmesi gerekir.

 

Program hibe koşulları

MADDE 6 – (1)  Öğrenciler en az bir yarıyıl (3 ay) en fazla bir takvim yılı (12 ay) süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilir ve/veya staj yapabilirler. Bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca aynı değişim programından sadece bir kez yararlanabilir. Hibesiz dahi olsa aynı değişim programından ikinci defa yararlanamaz.

(2)  Değişim programından sadece bir dönem yararlanmak isteyen öğrenciler, dönem tercihlerini seçildikleri eğitim-öğretim yılının birinci veya ikinci döneminden yapabilirler.

(3) Öğrenciler sınavı kazandıktan sonra tercih ettikleri dönemde haklarını kullanmadıklarını yazılı olarak beyan etmeleri halinde değişimden yararlanma haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

(4) Program kapsamında öğrenciler hibeli veya hibesiz olarak değişim Programından yararlanabilirler.

(5) Program kapsamında giden öğrencilere Ulusal Ajans tarafından her yıl belirlenen tarihlerde, miktarlarda ve usullerde ödeme yapılır.

(6) Her öğrenci değişim veya yerleştirme (staj) hibesi almadan önce üniversite ile bir “Öğrenci Hibe Sözleşmesi“ imzalar.

(7) Ödemeler vergi, sosyal güvenlik ve/veya diğer sosyal giderler, idari, yönetim veya kayıt ücreti gibi herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın, öğrencinin bildireceği banka hesabına yapılır. Banka işlemleri ile ilgili her türlü masraflar öğrenci tarafından ödenir.

(8) Değişim programı ile yurtdışına giden öğrenci, herhangi bir nedenle yurt dışında kalacağını taahhüt ettiği süreden daha kısa bir süre kalıp döndüğü takdirde, Erasmus Kurulu öğrencinin mazeretini dikkate alarak öğrenciden verilen hibenin tamamını veya bir kısmını geri ödemesini talep eder. Öğrenci not çizelgesi (transkript) teslim etmediği takdirde başarısız sayılır.

(9) Üniversite, değişim programına katılan öğrencilerin yurtdışında öğrenim gördükleri süre zarfında, Üniversite tarafından verilen burs ve benzeri ödemelerin devamını sağlamakla yükümlüdür. Bu burs ve benzeri ödemeler öğrencinin yurtdışındaki öğrenimi sırasında azaltılamaz, kesintiye uğratılamaz ve sonlandırılamaz.

(10) Erasmus programı kapsamında gidecek öğrencilere üniversiteden ayrılmadan önce bir “Erasmus Öğrenci Beyannamesi” verilir. Bu beyannamede öğrencinin hak ve yükümlülükleri belirtilir.

(11) Üniversite, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre zarfında barınma haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunur.

 

Programa seçilen öğrencilerin akademik işlemleri

MADDE 7 - (1)Dış İlişkiler Birimi, Erasmus değişim programı ile yurt dışına gitmesi kesinleşen öğrencileri bağlı bulundukları fakülte, enstitü veya yüksekokula yazılı olarak bildirilir.

(2) Öğrenciler, değişim programı ile yurtdışında bulundukları süre içerisinde sadece Üniversiteye ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ödemeye devam ederler.

(3) Değişim programına seçilen öğrenciler, bir “Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)” imzalar. Anlaşma, öğrencinin kendisi, Erasmus Birim Koordinatörü, Erasmus Kurul Başkanı ve gideceği üniversitedeki Birim ve Erasmus Üniversite Koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler ve derslerin kredileri belirtilir.

(4) Değişim programına seçilen lisans veya lisansüstü öğrenciler tarafından öğrenci başarı durumu çizelgesi hazırlanır ve bu çizelgede gidecekleri üniversitede almak üzere belirlenen dersler,  derslerin Üniversitedeki karşılıkları ve kredileri yer alır. Çizelge, öğrencinin bağlı olduğu Erasmus Birim Koordinatörü ile öğrencinin danışmanı (lisansüstü öğrenciler için anabilim dalı başkanı) olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından onaylanır.

(5) Normal şartlarda öğrenciler gitmiş oldukları dönemin Üniversitemizdeki derslerinden sorumludurlar. Ancak, gidilen dönemde yeterli ders eşleştirilmesi yapılamadığı durumlarda gideceği üniversitedeki üst dönem derslerden veya daha önce Üniversitemizde devamını aldıkları ancak başaramadıkları derslerden de seçebilirler.

(6) Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin Üniversitemizdeki ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle aynı olması gerekmez. Ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilir. Kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle de eşleştirilebilir.

(7) Öğrenciler döndükten sonra gerekli belgeleri (transkript, katılım sertifikası,  öğrenim antlaşması) Dış İlişkiler Birimine teslim ederler. Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulları, Dış İlişkiler Birimi tarafından öğrenci hakkında iletilen not çizelgesini (transkript) dikkate alarak her bir öğrenci için ders denklikleri varsa üniversitedeki not ortalamasına katılmayacak dersleri ve not çevirme işlemlerinin yapıldığı kararlarını alarak üniversite öğrenci işleri daire başkanlığına iletirler.

 

Programa seçilen öğrencilerin yurt dışında bulundukları süreçte ve sonrasındaki işlemleri

MADDE 8 - (1) Erasmus değişim programlarından yararlanan öğrencilerin bir dönemde 30 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi; ECTS) kredilik ders almaları beklenir ve öğrencinin bir dönemde alacağı ders yükü 20 AKTS’den az olamaz. Lisans programındaki öğrenciler için Üniversitede geçerli olacak derslerin sayıları veya eşdeğer kredileri toplamı, Üniversitenin ilgili yönetmeliğinin  ders yüküne ilişkin maddelerinde belirtilen sınırları aşamaz.

(2) Öğrenci gideceği üniversitede ilgili dönemi tamamlamadan önce ders programında yapılan tüm değişiklikleri Erasmus Birim Koordinatörü’ne bildirmekle ve Erasmus Birim Koordinatöründen Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile öğrenci başarı durum çizelgesi kapsamında yeniden onay almakla yükümlüdür.

(3) Öğrencinin yurtdışında aldığı ve başarılı olduğu derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek, Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre, öğrencinin not belgesine (transkript) işlenir. Erasmus değişiminden yararlanan lisans öğrencilerinin not dönüşüm işlemleri     Tablo-1’e göre yapılır

 (4)Yurt dışından dönen öğrencilerin aldıkları derslerin not karşılıkları transkriptlerinde sayısal olarak işlenmiş olmalıdır. Ders not karşılıkları transkriptlerinde sayısal olarak işlenmemiş, sadece “yeterli” veya “başarılı” gibi ifadelerle belirtilmiş ise, bu derslerin karşılıkları için en düşük geçme notu (CC/2/60) uygulanır.

(5) Yerleştirme (staj) kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin stajlarının Üniversitedeki staj yükümlülükleri yerine sayılması için ilgili birimin yönetim kurulu kararı gerekir. Zorunlu stajı olan birimlerden giden öğrencilerin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yurt dışı stajları zorunlu stajları ile eşleştirilir. Buna karşılık zorunlu stajı olmayan birimlerden giden öğrencilerin 3 aylık stajları 5 AKTS kredisine sayılarak diploma ekinde gösterilir.

 

Tablo 1: AKTS not sistemi ve Üniversitede yer alan not sistemlerindeki karşılıkları

Tablo 1: AKTS not sistemi ve Üniversitede yer alan not sistemlerindeki karşılıkları

 

 

AKTS Notu

 

 

AKTS Öğrenci Tahmini

 

%dilimi

 

 

Harf Sistemi

 

 

Bağıl Sistem Notu

 

 

Sözel Tanım

 

 

100’lük sistem Lisans

 

 

100’lük sistem Y.Lisans

 

 

100’lük sistem Doktora

 

 

A

 

 

10

 

 

AA

 

 

4.00

 

 

Mükemmel

 

 

93-100  

 

 

95-100

 

 

96-100

 

 

B

 

 

25

 

 

BA

 

 

3.50

 

 

Çok İyi

 

 

85-92

 

 

89-94

 

 

91-95

 

 

C

 

 

30

 

 

BB

 

 

3.00

 

 

İyi

 

 

77-84

 

 

83-88

 

 

86-90

 

 

D

 

 

25

 

 

CB

 

 

2.50

 

 

Orta

 

 

69-76

 

 

77-82

 

 

81-85

 

 

E

 

 

10

 

 

CC

 

 

2.00

 

 

Geçer

 

 

60-68

 

 

70-76

 

 

75-80

 

 

FX

 

 

-

 

 

DC

 

 

1.50

 

 

Başarısız

 

 

< 60

 

 

< 70

 

 

 < 75

 

 

F

 

 

-

 

 

DD

 

 

1.00

 

 

Başarısız

 

 

< 60

 

 

< 70

 

 

 < 75

 

 

 

 

 

 

FF

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Erasmus değişim programına katılacak öğrenciler, gidecekleri ülkelerde düzenlenen Erasmus Yoğun Dil Kurslarına katılmak isteyen öğrenciler Dış İlişkiler Birimine başvururlar. Birim, başvuruları gidilecek ülkedeki kurs düzenleyen kurumlara, her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen tarihlerden önce öğrencinin değişim programına kabul onayı ile birlikte gönderir.

(7) Hibeli olarak değişimde bulunacak öğrenciler, Erasmus Yoğun Dil Kurslarına katıldıkları takdirde kurs süresince hibeden de yararlanabilirler.

(8) Programa katılan öğrenciler yurtdışındaki öğrenim ve staj faaliyetlerini tamamlayarak üniversiteye döndükten sonra Ulusal Ajans Öğrenci Raporu’nu hazırlayıp Dış İlişkiler Birimine sunmakla yükümlüdürler.

(9) Erasmus programından yararlanan öğrenciler, yurtdışına gitmeden önce kendilerine ilgili yönetmelik veya esaslarca verilen tüm hakları saklıdır. Üniversitede daha önceden devamlarını aldıkları derslerin sınavlarına (final, vize, bütünleme vb.) girebilirler.

(10) Programa katılan öğrencilere verilecek diploma eklerinde yurt dışında aldıkları dersler/staj programı belirtilir.

 

Adaylıktan vazgeçme 

MADDE 9 – (1)Değişimden yararlanmayan/yararlanamayan asıl aday bu durumu seçim listesinin ilan tarihinden sonra en geç iki ay içerisinde Dış İlişkiler Birimine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, ilan edilen seçim listesinde ilk sıradaki yedek aday programdan yararlandırılır.

 

Üniversite personelinin hareketlilikten yararlanma koşulları, başvuruların değerlendirilmesi ve diğer hususlar

MADDE 10 – (1)Öğretim elemanı ve idari personelin yararlanma koşulları Ulusal Ajansın belirlediği koşullar çerçevesinde gerçekleşir. Buna göre bir Üniversite öğretim elemanı gidecek olduğu bir yüksek öğretim kurumunda bir akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftaya kadar ders verebilir.

(2)Gitmek istediği ülkedeki üniversite ile üniversitemizin karşılıklı anlaşmasının  (bilateral agreement) bulunması gerekir.

(3)Ders verme hareketliliğinde hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının olması gerekir.

(4)  Eğitim Alma Hareketliliğinde hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının olması gerekmektedir.

(5)  Gidileceküniversiteye başvuru sayısı belirlenen kontenjanın üzerinde olduğu durumlarda Erasmus Kurulu yapılan başvuruları EK-1’de sunulan ölçütler çerçevesinde değerlendirir.

(6) Gidecek olduğu üniversitede belirli bir düzeyde iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil düzeyine sahip olması yeterlidir (bu konuda resmi yabancı dil sınavı sonuçları belirleyicidir).

(7) Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanan akademik ve idari personel misafir olduğu yükseköğretim kurumunda ya da işletmede misafir kaldığı ve ders verdiği/eğitim aldığı süreyi belirten bir katılım sertifikası getirmekle yükümlüdür.

(8) Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben en geç 15 gün içerisinde faaliyet raporu sunmakla yükümlüdür.

 (9) Değişimden yararlanacak akademik ve idari personelin Üniversitedeki maaş ve özlük hakları aynen devam eder.

(10) Erasmus hibesi programından yararlanan öğretim elemanları ve idari personel üniversitede çalıştığı birimden aynı süreyle örtüşen dönem için başka bir yolluk ve yevmiye talep edemezler.

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 11 – (1)Bu Esaslarda hüküm bulunmayan konularda Mersin Üniversitesi Senatosu tarafından ilgili yönetmelik veya esaslar ile Ulusal Ajans tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde işlem yapılır. 

 

Yürürlük

MADDE 13 – (1)Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14 – (1)Bu Esasların hükümleri Mersin Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÇALIŞMA KURULU ESASLARI EKİ   -  Ek- 1

 

 

A) Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı Kontenjanından Yararlanacak Akademik Personel İçin Değerlendirme Ölçütleri

(1) İlk defa Erasmus Personel hareketliliği programından faydalanacak olmak (15 puan).

(2) Yabancı dil puanı; Ulusal çapta yapılan KPDS veya ÜDS sınavından elde edilen puanlar ölçüt alınır. Bu sınavlardan elde edilen dil puanlarının Erasmus adayları için puan karşılıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. TOEFL, ILTS vb. veya yurt dışı doktora belgesi gibi diğer sunulan belgelerin geçerli puan karşılıkları Erasmus Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

 

KPDS veya ÜDS  puanı   

 

Puan Karşılıkları

 

50 - 60   

10

 

61 -70

 

10

71 - 80

 

15

81 - 90

 

20

 

91 - 100

25

 

(3) Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden olmak veya daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumuna gidecek olmak (10 puan).

(4) Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi bünyesinde her hangi bir basamakta görev almış olmak (Erasmus Birim koordinatörü vb.)(10 puan).

(5) Belgelenmesi koşulu ile son 5 yıl içerisinde üniversitemiz üyesi olarak yurt dışı akademik bir kurumla ortak araştırma projelerinde proje ortaklarından birisi olarak aktif görev almış olmak (10 puan).

(6) SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale sayısı (olgu, mektup, vb. hariç); Bu kapsamdaki yayın sayıları ve karşılık gelen puanları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

 

Sosyal Bilimler

 

 

Fen Bilimleri

 

Puan

1

1 - 3

 

5

 

2

4 -6

 

10

3

 

7 – 9

15

4 ve fazla

10 ve fazla

 

20


               

(7) Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile gideceği dönemde Mersin Üniversitesi arasındaki karşılıklı ikili anlaşmayı (bilateral agreement) kendisinin gerçekleştirmiş olması   (10 puan)

(8) Puan eşitliğinde, sırayla 1, 2, 3.ve 4 üncü maddelere göre öncelik sırası belirlenir.

 

B) Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı kontenjanından yararlanacak akademik veya idari personel için değerlendirme ölçütleri

(1) Bu alandaki akademik ve idari personel için kontenjan sayısı, başvuran idari ve akademik personel sayılarının oranı dikkate alınarak belirlenir.

(2) Akademik personel için değerlendirmeler EK.1. A maddesine göre yapılır. Farklı olarak, eğitim alma hareketliliği için başvuran ve halen lisansüstü eğitimini sürdürenlere değerlendirmede 20 puan eklenir.

(3) İdari personel için değerlendirme ölçütleri;

a) İlk defa Erasmus Personel hareketliliği programından faydalanacak olmak (10 puan).

b) Yabancı dil düzeyini değerlendirmede A maddesindeki puanlama tablosu kullanılır.

c) Eğitim durumu (lisans derecesine sahip olmak 10 puan, yüksek lisans derecesine sahip olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak 20 puan).

d) Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden olmak (10 puan).

e) Hizmet yılı (1-5; 10 puan, 6-10; 15 puan, 11-15; 20 puan, 15 yıl ve üstü; 25 puan).

(4) İdari personelde puan eşitliği durumunda sırayla 3. a, b, c, d ve e maddelerine göre öncelik sırası belirlenir.